“AgroEnergia”  to nowy program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Jakie są jego główne założenia?

AgroEnergia – cel programu

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

AgroEnergia – dla kogo

Program AgroEnergia skierowany jest do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

AgroEnergia – co obejmuje program

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

  • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
  • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
  • kolektory słoneczne
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • pompy ciepła
  • towarzyszące magazyny energii

Przy czym dla każdej z instalacji przewidziany jest maksymalny jednostkowy koszt inwestycji brutto.

Można ubiegać się także o  dofinansowanie do realizacji inwestycji z zakresu zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, czyli technologii służących do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji. Warunkiem jest wykorzystanie min. 80% powstałych paliw/substratów we własnym źródle.

Dodatkowo wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”.

AgroEnergia – budżet programu i forma finansowania

Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 120 mln zł będą stanowiły zwrotne formy finansowania (niskooprocentowane pożyczki), a 80 mln zł będzie wsparciem bezzwrotnym (dotacje).

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki zostaną ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Umowy o dofinansowanie mają być podpisywane najpóźniej do 2023 r., środki mają trafić do zainteresowanych do 2025 r.

Terminy i sposób składania wniosków – AgroEnergia

Nabór wniosków planowany jest na połowę 2020 roku. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie NFOŚiGW lub przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”