Prąd to bardzo często aż 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne. Zarówno rolnicy jak i hodowcy na co dzień korzystają z wielu energochłonnych maszyn. Obserwujemy rosnącą ilość maszyn i urządzeń działających z wykorzystaniem energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych. Faktem jest, że im większe i bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym rolnik ponosi wyższe koszty za prąd. Wysokość faktur w gospodarstwach rolnych waha się od kilkuset złotych miesięcznie do nawet kilkunastu tysięcy złotych za jeden okres rozliczeniowy. Wszystko zależy od wielkości gospodarstwa, używanych maszyn oraz profilu działalności rolniczej. Koszty prądu dla rolników są bardzo wysokie i pochłaniają znaczną część budżetu rolników.

Fotowoltaika dla rolnika – zalety

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo może korzystać cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, a produkowane nadwyżki “magazynują się” w sieci energetycznej. Instalacja fotowoltaiczna to także bardzo dobre zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej. Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne od podatku rolnego. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Ulga inwestycyjna dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

AgroEnergia – dotacja dla rolników

AgroEnergia” to nowy program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Budżet ten podzielony jest na dwie części, 120 mln zł będą stanowiły pożyczki, a 80 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie bezzwrotne, czyli dotacje. W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć aż do 40% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej i energii cieplnej, takie jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne, a także pompy ciepła i magazyny energii. Jakie są jego główne założenia? Przeczytaj więcej informacji o programie AgroEnergia – TUTAJ LINK

AgroEnergia – cel programu

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

AgroEnergia – dla kogo

Program AgroEnergia skierowany jest do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

AgroEnergia – co obejmuje program

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

  • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
  • systemy fotowoltaiczne do 1 MWp
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
  • kolektory słoneczne
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • pompy ciepła
  • towarzyszące magazyny energii

Przy czym dla każdej z instalacji przewidziany jest maksymalny jednostkowy koszt inwestycji brutto.

Można ubiegać się także o  dofinansowanie do realizacji inwestycji z zakresu zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, czyli technologii służących do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji. Warunkiem jest wykorzystanie min. 80% powstałych paliw/substratów we własnym źródle.

Dodatkowo wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”.

AgroEnergia – budżet programu i forma finansowania

Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 120 mln zł będą stanowiły zwrotne formy finansowania (niskooprocentowane pożyczki), a 80 mln zł będzie wsparciem bezzwrotnym (dotacje).

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki zostaną ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Umowy o dofinansowanie mają być podpisywane najpóźniej do 2023 r., środki mają trafić do zainteresowanych do 2025 r.

Terminy i sposób składania wniosków – AgroEnergia

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie będzie uruchomiony od styczna 2020.